ΑΓΓΕΛΙΑ ΠΕΡΙ ΑΠΟΒΙΩΣΑΝΤΩΝ ΜΕΛΩΝ ΤΗΣ ΑΚΑΔΗΜΙΑΣ ΑΘΗΝΩΝ

AN ANNOUNCEMENT CONCERNING THE DECEASED MEMBERS OF THE ATHENS ACADEMY (Αγγλική)

  1. Ψηφιακό τεκμήριο (Άρθρο Πρακτικών)
  2. Άρθρα πρακτικών
  3. Ελληνικά
  4. Εμμανουήλ, Εμμανουήλ Ι. (1886-1972) | Εμμανουήλ Ε
  5. 1952
  6. 361-362
    • The death announcement of regular members of the Academy, Sotiriou Skipi and of corresponding member, Robert Demangel. A short report of their life and work.
    • Αναγγελία θανάτου του τακτικού μέλους της Ακαδημίας Αθηνών Σωτηρίου Σκίπη και του αντεπιστέλλοντος μέλους Robert Demangel.Σύντομη αναφορά στη ζωή και το έργο τους