ΠΕΡΙ ΜΙΑΣ ΒΟΡΙΚΟΥΧΟΥ ΚΑΘ' ΑΥΤΟ ΑΛΚΑΛΙΚΗΣ ΘΕΙΟΠΗΓΗΣ ΠΑΡΑ ΤΗΝ ΠΑΛΑΙΟΒΡΑΧΑΝ ΦΘΙΩΤΙΔΟΣ

CONCERNING A BORIC ALKALIC SULPHUR SPRING IN PALEOVRACHA FTHIOTIDOS (Αγγλική)

  1. Ψηφιακό τεκμήριο (Άρθρο Πρακτικών)
  2. Άρθρα πρακτικών
  3. Ελληνικά
  4. Περτέσης Μ Λ
  5. 1953
  6. 437-443
    • On the spot studies and counts are being made for the sample taking of water for total chemical analysis in the alkalic sulphur spring in the village Paleovracha Fthiotidos.
    • Εκτελούνται επιτόπιες έρευνες και μετρήσεις για τη λήψη δειγμάτων ύδατος προς πλήρη χημική ανάλυση, στην αλκαλική θειοπηγή του χωριού Παλαιοβράχα Φθιώτιδος.