ΣΧΕΣΕΙΣ ΤΩΝ ΠΡΩΤΕΥΟΥΣΩΝ ΑΚΤΙΝΩΝ ΚΑΜΠΥΛΟΤΗΤΟΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΜΟΝΑΙΑΙΟΥ ΔΙΑΝΥΣΜΑΤΟΣ ΤΗΣ ΚΑΘΕΤΟΥ ΕΥΘΕΙΑΣ ΕΙΣ ΣΗΜΕΙΟΝ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΣ

RELATIONS OF THE FIRST CURVATURE RAYS AND OF THE SINGULAR VECTOR OF THE STRAIGHT VERTICAL IN A SURFACE POINT (Αγγλική)

  1. Ψηφιακό τεκμήριο (Άρθρο Πρακτικών)
  2. Άρθρα πρακτικών
  3. Ελληνικά
  4. Sakellariou Neilos | Κουγέας, Σωκράτης (1876-1966)
  5. 1953
  6. 392-395
    • Proof of mathematical theorems relative to the announcement title.
    • Αποδείξεις μαθηματικών θεωρημάτων σχετικών με τον τίτλο της ανακοινώσεως