Η ΕΥΑΙΣΘΗΣΙΑ ΤΟΥ ΟΡΘΟΥ ΚΟΙΛΙΑΚΟΥ ΜΥΟΣ ΕΙΣ ΤΗΝ ΑΚΕΤΥΛΟΧΟΛΙΝΗΝ ΕΠΙ ΒΑΤΡΑΧΩΝ ΔΗΛΗΤΗΡΙΑΣΘΕΝΤΩΝ ΠΑΡΕΝΤΕΡΙΚΩΣ ΔΙΑ ΣΤΡΥΧΝΙΝΗΣ, ΧΛΩΡΑΛΗΣ Η ΔΑΚΤΥΛΙΤΙΔΟΣ

SENSITIVITY OF RECTUS ABDOMINIS TO ACETYLCHOLINE IN FROGS POISSONED PARENTERALLY WITH CHLORAL, STRYCHNIN OR DIGITALIS (Αγγλική)

  1. Ψηφιακό τεκμήριο (Άρθρο Πρακτικών)
  2. Άρθρα πρακτικών
  3. Ελληνικά
  4. Κλεισιούνης Νικόλαος | Αναστασιάδης Μιχαήλ Α | Τσινάρης Κ. Π.
  5. 1953
  6. 327-329
    • The rectus abdominis of the frog is the most sensitive biological reagent in acetylcholine. With strychnin, chloral and digitalis it is supported that they alter the sensitivity of the rectus abdominis in acetylocholine. What is the sensitivity of the rectus abdominis in acetylcholine is being studied, if the drugs do not get examined in vitro but injected parenterally in frogs.
    • Ο ορθός μυς του βατράχου αποτελείτο πιό ευαίσθητο βιολογικό αντιδραστήριο στην ακετυλοχολίνη. Με στρυχνίνη, χλωράλη και δακτυλίτιδο υποστηρίζεται ΄΄οτι αυτές μεταβάλλουν την ευασιθησία του ορθού μυός στην ακετυλοχολίνη. Εξετάζεται ποιά είναι η ευαθσθησία του ορθού μυός στην ακετυλοχολίνη, εάν τα φάρμακα αυτά δεν εξετασθούν in vitro αλλά ενεθούν παρεντερικώς σε βατράχους.