ΤΟ ΠΡΟΒΛΗΜΑ ΤΩΝ ΦΑΙΝΟΜΕΝΩΝ ΜΕΤΑΘΕΣΕΩΝ ΤΟΥ ΠΟΛΙΚΟΥ ΑΣΤΕΡΟΣ

THE PROBLEM OF DISPLACEMENT PHENOMENONS OF THE POLAR STAR (Αγγλική)

  1. Ψηφιακό τεκμήριο (Άρθρο Πρακτικών)
  2. Άρθρα πρακτικών
  3. Γαλλικά
  4. Ξανθάκης Ιωάννης
  5. 1953
  6. 274-282
    • After the gathering of facts that came from the Observatory of Strasbourg during the years 1933-37, it is conlcuded that : a) The width and the period of the displacement of the azimuth of the marks line (Ac-As), the years 1930-37 are smaller than the period 1883-1915. b) The mathematical development of Mr.E.Esclangon doesn't agree with the newest observations. Finally, a new mathematical development arises from which the first term depends on the shaking of the earth's axis and the second has a variable width and period.
    • Κατόπιν στοιχείων που προήλθαν απ' το Αστεροσκοπείο του Στρασβούργου κατά τα έτη 1933-1937, συνάγεται ότι : α) το εύρος και η περίοδος της μεταβολής του αζιμουθίου της γραμμής τωνσ στόχων (Ai-As) τα έτη 1930-1937 είναι μικρότερα απ' την περίοδο 1883-1915 β) το μαθηματικό ανάπτυγμα του κ. E Esclangon δεν συμφωνεί με τις νεότερες παρατηρήσεις. Τέλος, προκύπτει νέο μαθηματικό ανάπτυγμα του οποίου ο πρώτος όρος εξαρτάται απ' την κλονηση του άξονα της Γης και ο δευτερος έχει περίοδο και εύρος μεταβλητά.