ΦΑΣΙΚΑ ΔΙΑΓΡΑΜΜΑΤΑ ΟΞΕΙΚΟΥ ΟΞΕΩΣ ΚΑΙ ΦΥΤΙΚΩΝ ΕΛΑΙΩΝ ΙΙ ΒΑΜΒΑΚΕΛΑΙΟΝ ΚΑΙ ΗΛΙΕΛΑΙΟΝ

PHASIC DIAGRAMS OF ACETIC ACID AND OLIVE OILS. II. COTTON-SEED OIL AND SUNFLOWER SEED OIL (Αγγλική)

  1. Ψηφιακό τεκμήριο (Άρθρο Πρακτικών)
  2. Άρθρα πρακτικών
  3. Ελληνικά
  4. Vogiatzakis Emman | Κουκουλές, Φαίδων (1881-1956) | Vogiatzakis Emman
  5. 1953
  6. 195-205
    • The pair cotton-seed oil and acetic acid and other seed-oils are being studied. Speciifcally, the following are being studied : 1) The data of solubility of cotton seed-oil and of sunflower seed-oil with acetic acid of various capacity. 2) The effect : a) of the oil's acidity and b) of the water on the solubility's data.
    • Μελετάται το ζεύγος βαμβακελαίου-οξεικού οξέος και άλλων σποτελείων. Ειδικότερα μελετώνται: 1) τα δεδομένα τησ διαλυτότητος του βαμβακελαίου και ηλιελαίου με οξεικό οξύ διαφόρου περεκτικότητος, 2) η επίδραση: α) της οξύτητος των ελαίων και β) του ύδατος επί των δεδομένων διαλυτότητος.