ΤΟ ΑΘΛΗΤΙΚΟΝ ΙΔΕΩΔΕΣ ΚΑΤΑ ΠΙΝΔΑΡΟΝ

THE ATHLETIC IDEAL ACCORDING TO PINDAR (Αγγλική)

  1. Ψηφιακό τεκμήριο (Άρθρο Πρακτικών)
  2. Άρθρα πρακτικών
  3. Ελληνικά
  4. Sakellariou Panagiotis G | Sakellariou Panagiotis G | Σακελλαρίου Παναγιώτης Γ.
  5. 1953
  6. 168-176
    • An announcement that presents the athletic ideal of Pindar. It is proven that Pindar attributed a moral essence to Athletism and aslo considered the witness of body and mind, the physical bravery, the beautifulness, the vigor and refinement as the fundamental bodily and physical virtues of the athletic model of his age.
    • Ανακοίνωση η οποία παρουσιάζει το αθλητικό ιδεώδες κατά τον Πίνδαρο. Αποδεικνύεται ότι ο Πίνδραρος, προσέδωσε ηθικό περιεχόμενοστον αθλητισμό και επίδης θεώρησε την ευφυία του σώματος και του νου, την ψυχική ανδρεία, το κάλλος και την ευγένεια, ως βασικές σωματικές και ψυχικές αρετές του αθλητικού προτύπου της εποχής του.