ΑΙ ΕΠΟΧΙΑΚΑΙ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑΙ ΤΟΥ ΑΕΡΟΣ ΚΑΤΑ ΤΑΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥΣ ΤΓΣ ΗΛΙΑΚΗΣ ΔΡΑΣΕΩΣ

THE SEASONAL TEMPERATURE OF THE AIR DURING SOLAR ACTION PERIODS (Αγγλική)

  1. Ψηφιακό τεκμήριο (Άρθρο Πρακτικών)
  2. Άρθρα πρακτικών
  3. Ελληνικά
  4. Ξανθάκης Ιωάννης
  5. 1953
  6. 91-107
    • The seasonal temperature of the air and the width of the temperature superiority in 6 areas of the Northern hemisphere are being studied during successive periods of the solar activity which each one comes one year after the minimal of solar spots and completes during the year that the next minimal takes place.
    • Μελετώνται οι εποχιακές θερμοκρασίες του αέρος και το εύρος της υπεροχής της θερμοκρασίας σε 6 τόπους του Βορείου ημισφαιρίου κατά τις διαδοχικές περιόδους της ηλιακής δράσης, κάθε μία εκ των οποίων άρχεται ένα έτος μετά το ελάχιστο των ηλιακών κηλίδων και περατώνεται κατά το έτος που λαμβάνει χώρα το προσεχές ελάχιστο