ΠΕΡΙ ΤΩΝ ΔΙΠΛΩΝ (ΔΙΣΟΜΩΝ) ΤΕΡΑΤΩΝ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΞΗΓΗΣΕΩΣ ΑΥΤΩΝ (ΕΞ ΑΦΟΡΜΗΣ ΣΧΕΤΙΚΟΥ ΧΩΡΙΟΥ ΤΟΥ ΣΥΜΟΣΙΟΥ ΤΟΥ ΠΛΑΤΩΝΟΣ ρ. 189α-190α)

CONCERNING THE DOUBLE (TWO BODIES) BEASTS AND THE EXPLANATIONS FOR THOSE (DUE THE RELATIVE PASSAGE OF PLATO'S SYMPOSIUM, p.180d-190a) (Αγγλική)

  1. Ψηφιακό τεκμήριο (Άρθρο Πρακτικών)
  2. Άρθρα πρακτικών
  3. Ελληνικά
  4. Κοσμετάτος Γ | Kosmetatos George Ph.
  5. 1953
  6. 59-68
    • The relation of the described monstrous organism from the Aristophanis is being analysed in relation to the new facts in the field of teratology and of experimental teratogenesis.
    • Αναλύεται η σχέση του περιγραφόμενου υπό του Αριστοφάνους τερατομόρφου οργανισμού, σε σχέση προς τα νέα δεδομένα στον τομέα της τερατολογίας και της πειραματικής τερατογενεσίας.