ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΣΥΜΜΕΤΡΙΚΗΣ ΚΑΤΑΝΟΜΗΣ ΤΩΝ ΜΕΣΩΝ ΜΗΝΙΑΙΩΝ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΩΝ ΤΟΥ ΑΕΡΟΣ

CONCERNING THE SYMMETRIC DISTRIBUTION OF THE AVERAGE MONTHLY AIR TEMPERATURE (Αγγλική)

  1. Ψηφιακό τεκμήριο (Άρθρο Πρακτικών)
  2. Άρθρα πρακτικών
  3. Ελληνικά
  4. Ξανθάκης Ιωάννης
  5. 1953
  6. 47-58
    • Various analytic relations which present the average monthly air temperature. Also, relations between average temperatures in the equinoxes and in the solstices are ascertained.
    • Διάφοροι αναλυτικές σχέσεις οι οποίες παριστούν τις μέσες μηνιαίες θερμοκρασίες του αέρα. Επίσης διατυπώνονται σχέσεις μεταξύ των μέσων θερμοκρασιών στις ισημερίες και τα ηλιοστάσια.