Η ΔΙΑΛΕΚΤΙΚΗ ΤΗΣ ΔΙΑΤΗΡΗΡΣΕΩΣ ΤΩΝ ΤΡΟΦΩΝ

THE DIALECTICS OF FOOD PRESERVATION (Αγγλική)

  1. Ψηφιακό τεκμήριο (Άρθρο Πρακτικών)
  2. Άρθρα πρακτικών
  3. Ελληνικά
  4. Καλογερέας Σωκράτης
  5. 1953
  6. 10-18
    • The two general methods of food preservation are being studied and presented: a) Their preservation in a fresh state where the cells are alive, and b) Their preservation in a dead state where the cells life has been destroyed.
    • Μελετώνται και παρουσιάζονται οι δύο γενικές μέθοδοι διατήρησης των τροφών, α) η διατήρηση τους σε νωπή κατάσταση, όπου τα κύτταρα διατηρούνται στη ζωή και β) η διαρήρησή τους σε νεκρή κατάσταση, στην οποία η ζωή των κυττάρων έχει καταστραφεί.