ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΙΣ ΒΙΒΛΙΟΥ

BOOK PRESENTATION (Αγγλική)

  1. Ψηφιακό τεκμήριο (Άρθρο Πρακτικών)
  2. Άρθρα πρακτικών
  3. Ελληνικά
  4. Εξαρχόπουλος, Νικόλαος Ι (1874-1960)
  5. 1953
  6. 8-10
    • Mr.N.Exarchopoulos's work writing "Introduction of Pedagogy", is presented in which the new achievements of science and the new social needs that Pedagogy demands are mentioned.
    • Παρουσιάζεται το σύγγραμμα του ακαδημαϊκού κ. Ν. Εξαρχόπουλου "Εισαγωγή εις την Παιδαγωγικήν" στο οποίο αναφέρονται τα νέα επιτεύγματα της επιστήμης και οι νέες κοινωνικές ανάγκες, που απαιτεί η Παιδαγωγική.