Η ΣΕΙΣΜΙΚΗ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΟΤΗΣ ΤΩΝ ΑΘΗΝΩΝ

THE SEISMIC DANGEROUSNESS IN ATHENS (Αγγλική)

  1. Ψηφιακό τεκμήριο (Άρθρο Πρακτικών)
  2. Άρθρα πρακτικών
  3. Ελληνικά
  4. Γαλανόπουλος Αγγελος
  5. 1956
  6. 464-472
    • The seismic dangerousness in Athens is being studied and also opinions from non-seismologists that Athens is seismical unanticipated are recorded.
    • Μελετάται η σεισμική επικινδυνότητα των Αθηνών, αλλά και οι γνώμες ορισμένων μη σεισμολόγων, ότι η Αθήνα είναι σεισμικά απρόσβλητη.