ΠΕΡΙ ΤΟΥ ΦΙΛΟΣΟΦΟΥ ΣΩΚΡΑΤΟΥΣ

SOCRATE'S PHILOSOPHY (Αγγλική)

  1. Ψηφιακό τεκμήριο (Άρθρο Πρακτικών)
  2. Άρθρα πρακτικών
  3. Ελληνικά
  4. Αιγινήτης, Βασίλειος (1875-1959)
  5. 1956
  6. 424-432
    • Critical answer in a previous speech of Mr.Dontas where the philosopher Socrates did not write anything because he could not see very well. In the present study Socrartes' sight was very good but he did not write anything for safety reasons because written documents very often are misunderstanding.
    • Κριτική απάντηση σε προηγούμενη ομιλία του κ.Δοντά κατά την οποία ο φιλόσοφος Σωκράτης δεν έγραψε τίποτα διότι δεν έβλεπε καλά. Σύμφωνα με την παρούσα μελέτη ο Σωκράτης έβλεπε πολύ καλά, απλά απέφευγε το γράψιμο για λόγους ασφαλείας, επειδή τα γραπτά παρερμηνεύονται.