ΕΝΩΣΙΣ (ΕΡΕΥΝΑ ΕΙΣ ΤΟΝ ΣΥΜΒΟΛΙΣΜΟΝ ΤΗΣ ΚΡΗΤΟΜΥΚΗΝΑΪΚΗΣ ΤΕΧΝΗΣ)

JUNCTION (STUDY ON THE SYMBOLISM OF THE CRETOMYCENEAN ART) (Αγγλική)

  1. Ψηφιακό τεκμήριο (Άρθρο Πρακτικών)
  2. Άρθρα πρακτικών
  3. Ελληνικά
  4. Μαρινάτος Σ Ν
  5. 1956
  6. 400-415
    • The term UNION corresponds to common elements of popular character which somebody encounters in various civilizations. In the present speech symbols in the Cretomycenean art which direct to the idea of UNION are examined.
    • Με τον όρο ΕΝΩΣΙΣ χαρακτηρίζονται τα κοινά στοιχεία λαϊκού κυρίως χαρακτήρα, τα οποία συνάπτονται σε διαφόρους πολιτισμούς. Στην παρούσα ομιλία εξετάζονται οι συμβολισμοί της Κρητομυκηναϊκής τέχνης που αφορούν την έννοια της ένωσης.