ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΤΙΝΕΣ ΕΠΙ ΔΙ'ΕΠΑΝΑΛΗΨΕΩΣ ΔΙΑΔΟΧΙΚΩΝ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΕΩΝ ΠΑΡΑ ΤΟΙΣ ΑΡΧΑΙΟΙΣ

A FEW REMARKS OF THE SUCCEEDING APPROXIMATION BY ITERATIO BY THE ANCIENT GREEKS (Αγγλική)

  1. Ψηφιακό τεκμήριο (Άρθρο Πρακτικών)
  2. Άρθρα πρακτικών
  3. Ελληνικά
  4. Σταμάτης Ευάγγελος Σ
  5. 1956
  6. 336-349
    • The method of succeeding approximation by iteratio is presented which is applied on many complex problems of Mathematical Analysis. Application examples of this method are mentioned and its oldness is also showed.
    • Παρουσιάζεται η μέθοδος δι'επαναλήψεως διαδοχικών προσεγγίσεων, η οποία εφαρμόζεται σε πολλά πολύπλοκα προβλήματα της Μαθηματικής Ανάλυσης. Αναφέρονται παραδείγματα εφαρμογής αυτής της μεθόδου από όπου δεικνύεται και η παλαιότητά της.