ΦΛΕΒΙΚΑΙ ΕΜΦΑΝΙΣΕΙΣ ΕΝ ΠΕΝΤΕΛΙΚΩ ΠΡΟΕΛΘΟΥΣΑΙ ΕΚ ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΕΩΣ

STRATIGRAPHIC APPEARANCES IN PENDELIKO (Αγγλική)

  1. Ψηφιακό τεκμήριο (Άρθρο Πρακτικών)
  2. Άρθρα πρακτικών
  3. Ελληνικά
  4. Παρασκευόπουλος, Ιωάννης Σ. (1889-1951)
  5. 1956
  6. 291-299
    • The manner of appearance and texture of the stratigraphic appearance in Pendeliko is being studied, the orientation of the mineralogical components of the veins as well as their genesis are being investigated.
    • Μελετάται ο τρόπος εμφάνισης και σύστασης των φλεβικών εμφανίσεων εν Πεντελικώ, ερευνάται ο προσανατολισμός των ορυκτολογικών συστατικών των φλεβών καθώς και η γένεσή τους.