ΤΑ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΚΑ ΕΙΔΗ ΤΑ ΠΡΟΤΙΜΩΜΕΝΑ ΠΡΟΣ ΑΝΑΓΝΩΣΙΝ ΥΠΟ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΟΠΑΙΔΩΝ ΚΑΤΑ ΤΑ ΔΙΑΦΟΡΑ ΕΤΗ ΤΗΣ ΗΛΙΚΙΑΣ ΑΥΤΩΝ ΚΑΙ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΑ ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ

LITERARY MATERIAL THAT GREEK CHILDREN PREFER TO READ DURING DIFFERENT AGES AND PEDAGOGIST CONCLUSIONS (Αγγλική)

  1. Ψηφιακό τεκμήριο (Άρθρο Πρακτικών)
  2. Άρθρα πρακτικών
  3. Ελληνικά
  4. Εξαρχόπουλος, Νικόλαος Ι (1874-1960)
  5. 1956
  6. 230-239
    • The announcement refers to the form of reading material for children. The issue of progress for literary interest in children is attempted to be clarified and specifically, it is being examined from which age an interest arises for literary reading.
    • Η ανακοίνωση αναφέρεται στην μορφή των παιδικών αναγνωσμάτων. Επιχειρείται να διαλευκανθεί το ζήτημα της εξέλιξης του λογοτεχνικού ενδιαφέροντος των παίδων και ειδικότερα εξετάζεται από ποια ηλικία υπάρχει ενδιαφέρον για ανάγνωση λογοτεχνημάτων.