ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΕΙΣ ΒΙΒΛΙΩΝ

BOOK PRESENTATIONS (Αγγλική)

  1. Ψηφιακό τεκμήριο (Άρθρο Πρακτικών)
  2. Άρθρα πρακτικών
  3. Ελληνικά
  4. Βέης,Κωνσταντίνος (1878-1963) | Άμαντος, Κωνσταντίνος Ι.
  5. 1956
  6. 207-209
    • The latest magazines of Thrakis and Pontus are presented which include interesting studies. Also, the work of Mr.I.Marcellos is presented "History of Crete' in the years of turkish dominations from the conquest of Crete from Turks untill 1897. Finally, Mr.Evag.Ch.Apocoritis's book "International Transport - Historic cross-roads and transportations" is presented.
    • Παρουσιάζονται τα τελευταία περιοδικά της Θράκης και του Πόντου, τα οποία περιέχουν ενδιαφέρουσες μελέτες. Επίσης παρουσιάζεται το έργο του κ.Ι.Μουρέλλου, "Ιστορία της Κρήτης", στους χρόνους της τουρκοκρατίας από την κατάκτηση της Κρήτης απ'τους Τούρκους μέχρι το 1897. Τέλος, παρουσιάζεται το βιβλίο του κ.Ευαγγ.Χ.Αποκορίτη, "Διεθνείς συγκοινωνίαι - Ιστορικά σταυροδρόμια καο μεταφοραί".