ΕΛΕΥΘΕΡΑΙ ΠΛΕΥΡΙΚΑΙ ΤΑΛΑΝΤΩΣΕΙΣ ΑΠΛΗΣ ΡΑΒΔΟΥ ΥΠΟ ΠΛΑΣΤΙΚΗΝ ΕΞΑΙΤΗΣΙΝ, ΜΕΡΟΣ ΙΙ

LATERAL FREE VIBRATIONS OF SIMPLE PRISMATIC BAR IN PLASTICITY (Αγγλική)

  1. Ψηφιακό τεκμήριο (Άρθρο Πρακτικών)
  2. Άρθρα πρακτικών
  3. Ελληνικά
  4. Μάγειρος Δ.Γ.
  5. 1956
  6. 168-171
    • Special sets of equations, where the general results correspond to the physical conditions which have created the equations system, are solved.
    • Επίλυση ειδικών συστημάτων εξισώσεων όπου τα γενικά αποτελέσματα ανταποκρίνονται στα φυσικά δεδομένα από τα οποία προέκυψε το σύστημα.