ΕΡΕΥΝΑ ΤΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΕΙΣ ΤΟ ΕΠΙΠΕΔΟΝ ΣΥΜΜΕΤΡΙΑΣ ΑΣΤΡΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ

STUDY OF THE POTENTIAL IN THE PLANE OF SYMMETRY OF A STELLAR SYSTEM (Αγγλική)

  1. Ψηφιακό τεκμήριο (Άρθρο Πρακτικών)
  2. Άρθρα πρακτικών
  3. Ελληνικά
  4. Κοντόπουλος, Γεώργιος (1928-)
  5. 1956
  6. 21-35
    • The paper is based on the theory concnerning the ellipsoid of velocity of S.Chandrasekhar and his conclusions on the two dimentional problem are found with a faster method.
    • Η εργασία βασίζεται στην θεωρία περί του ελλειψοειδούς ταχυτήτων του S.Chandrasekhar, και ευρίσκονται, με συντομότερη μέθοδο, τα συμπεράσματά του επί του προβλήματος των δύο διαστάσεων.