ΕΠΙ ΤΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟΥ ΧΩΡΙΟΥ ΤΟΥ ΘΕΑΙΤΗΤΟΥ ΤΟΥ ΠΛΑΤΩΝΟΣ

CONCERNING THE MATHEMATICAL QUOTATION OF THEAETETUS OF PLATO (Αγγλική)

  1. Ψηφιακό τεκμήριο (Άρθρο Πρακτικών)
  2. Άρθρα πρακτικών
  3. Ελληνικά
  4. Σταμάτης Ευάγγελος Σ
  5. 1956
  6. 10-16
    • The announcement concerns itself with the question why after the 17 Theodore stopped proving the asymetry of the next square roots.
    • Η ανακοίνωση ασχολείται με το ερώτημα γιατί μετά την 7 σταμάτησε ο Θεόδωρος να αποδεικνύει το ασσύμετρο των επόμενων ριζών.