ΔΕΞΙΩΣΙΣ ΤΟΥ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ κ.ΚΑΙΣΑΡΟΣ ΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΥ

RECEPTION FOR THE ACADEMICIAN Mr.CAESAR ALEXOPOULOS (Αγγλική)

  1. Ψηφιακό τεκμήριο (Άρθρο Πρακτικών)
  2. Άρθρα πρακτικών
  3. Ελληνικά
  4. Ξανθάκης Ιωάννης
  5. 1963
  6. 598-602
    • The plenary session of the Academy of Athens welcomed the new Academician, Mr.C.Alexopoulos in the class of the Exact Sciences. After a brief address by the President, the Academician Mr.Xanthakis presented the personality and the work of the new Academician.
    • Η ολομέλεια της Ακαδημίας Αθηνών υποδέχεται τον νέο Ακαδημαϊκό κ.Κ.Αλεξόπυλο στην τάξη των Θετικών επιστημών. Αφού έγινε μια σύντομη προσφώνηση από τον Πρόεδρο, ο Ακαδημαϊκός κ.Ξανθάκης παρουσίασε την προσωπικότητα και το έργο του νέου Ακαδημαϊκού.