Η ΑΛΠΙΚΗ ΔΙΑΣΤΡΟΦΙΚΗ ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΙΣ ΕΙΣ ΤΟ ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΜΕΝΟΝ ΣΥΣΤΗΜΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ-ΚΡΗΤΗΣ

THE ALPINE DISLOCATION METAMORPHISM IN THE CHARNOCKITE SYSTEM OF THE CENTRAL PELOPONNESE-CRETE (Αγγλική)

  1. Ψηφιακό τεκμήριο (Άρθρο Πρακτικών)
  2. Άρθρα πρακτικών
  3. Γερμανικά
  4. Παρασκευόπουλος, Ιωάννης Σ. (1889-1951)
  5. 1963
  6. 224-241
    • The study regards the field of Petrology and examines the charnockite system of the central Peloponnese-Crete and especially that of Laconia. Particularly, the characters of the metamorphosis are studied and the creation of a reflective metamorphosis was ascertained. The aforementioned ascertainment is depended on the composition of the prime rock, its position as well on its tectonics.
    • Μελέτη η οποία αφορά τον κλάδο της Πετρολογίας και εξετάζει το μεταμορφωμένο σύστημα της Κεντρικής Πελοποννήσου-Κρήτης και ιδαιτέρως αυτό της Λακωνίας. Συγκεκριμένα, μελετώνται οι χαρακτήρες της μεταμόρφωσης, όπου και διαπιστώνεται η δημιουργία εκλεκτικής μεταμόρφωσης η οποία εξαρτάται από την σύσταση του αρχικού πετρώματος, την θέση αυτού καθώς και της τεκτονικής του.