ΟΙ ΒΙΟΛΟΓΙΚΟΙ ΟΡΟΙ : "ΕΠΙΓΕΝΕΣΙΣ" ΚΑΙ "ΠΡΟΫΠΑΡΞΙΣ" ΕΝ ΤΗ ΠΡΩΙΜΩ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΙΑΝΟΗΣΕΙ

THE BIOLOGICAL TERMS "EPIGENESIS" AND "PROEXISTENCE" IN THE EARLY GREEK SPECULATION (Αγγλική)

  1. Ψηφιακό τεκμήριο (Άρθρο Πρακτικών)
  2. Άρθρα πρακτικών
  3. Ελληνικά
  4. Ζούμπος, Αναστάσιος Ν. (1921-2012)
  5. 1963
  6. 215-217
    • In the present announcement an effort is made so as the terms "Epigenesis" and Pro-existence" to be realized. Furthermore, it is proved that the in question terms were used in the "archaic age" of the greek philosophy.
    • Στην παρούσα ανακοίνωση γίνεται μια προσπάθεια να κατανοηθούν οι όροι "επιγένεσις" και "προϋπαρξις" και να αποδειχθεί ότι εν λόγω όροι είχαν χρησιμοποιηθεί κατά την "αρχαϊκή ηλικία" της ελληνικής φιλοσοφίας.