ΤΑ ΤΥΡΡΗΝΙΑ ΣΤΡΩΜΑΤΑ ΕΙΣ ΤΗΝ ΝΗΣΙΔΑ ΑΡΜΑΘΙΑΝ (ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΚΑΣΟΥ)

THE TYRRHENIAN BEDS OF ISLET ARMATHIA (KASOS' AREA) (Αγγλική)

  1. Ψηφιακό τεκμήριο (Άρθρο Πρακτικών)
  2. Άρθρα πρακτικών
  3. Ελληνικά
  4. Αναπλιώτης Κωνστ.
  5. 1963
  6. 137-143
    • The present study deals with the neogenic and pliocenic formations found in Armathia islet, in the area of Kasos. The various findings relevant with the palaeofauna of this area are reported.
    • Στην παρούσα εργασία εξετάζονται οι νεογενείς και πλειστοκαινικοί σχηματισμοί της νησίδας Αρμαθιά, η οποία βρίσκεται στη νήσο Κάσο. Διάφορα ευρήματα σχετικά με την παλαιοπανίδα της περιοχής αναφέρονται.