ΠΙΘΑΝΗ ΕΚΤΡΟΠΗ ΤΟΥ ΜΕΤΑΒΟΛΙΣΜΟΥ ΤΗΣ ΤΥΡΟΣΙΝΗΣ ΚΑΤΑ ΤΟΝ ΡΕΥΜΑΤΙΚΟΝ ΠΥΡΕΤΟΝ

PROBABLE DEVIATION OF THE METABOLISM OF TYROSINE IN RHEUMATIC FEVER (Αγγλική)

  1. Ψηφιακό τεκμήριο (Άρθρο Πρακτικών)
  2. Άρθρα πρακτικών
  3. Ελληνικά
  4. Danelatos-Athanasiades K | Δανελάτου-Αθανασιάδου Κ | Χωρέμης, Κωνσταντίνος Β. (1898-1966) | Κωνστάντσας Ν
  5. 1963
  6. 98-105
    • The paper deals with the further experimental seconding and elucidation of the data concerning the different way of metabolism of tyrosine in rheumatic fever.
    • Η εργασία ασχολείται με την περαιτέρω πειραματική υποστήριξη και αποσαφήνιση των δεδομένων περί διαφορετικού τρόπου μεταβολισμού των υδροξυαρωματικών ενώσεων κυρίως κατά τον ρευματικό πυρετό.