Η ΣΥΧΝΟΤΗΣ ΤΗΣ ΜΕΙΩΜΕΝΗΣ ΔΡΑΣΕΩΣ ΤΗΣ ΓΛΥΚΟ-6-ΦΩΣΦΟΡΙΚΗΣ ΑΦΥΔΡΟΓΟΝΑΣΗΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΣΤΙΓΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΜΕΣΟΓΕΙΑΚΗΣ ΚΑΙ ΔΡΕΠΑΝΟΚΥΤΤΑΡΙΚΗΣ ΑΝΑΙΜΙΑΣ ΕΙΣ ΤΟΝ ΝΟΜΟΝ ΑΡΤΗΣ

THE FREQUENCY OF THREE INHERITAED RED-CELL ABNORMALITIES IN THE DISTRICT OF ARTA, GREECE (Αγγλική)

  1. Ψηφιακό τεκμήριο (Άρθρο Πρακτικών)
  2. Άρθρα πρακτικών
  3. Ελληνικά
  4. Χωρέμης, Κωνσταντίνος Β. (1898-1966) | Ζάννου-Μαριολέα Λ. | Καττάμης Χρ. | Φέσσας Σ | Σταματογιαννοπούλου Γ | Καρακλής Α | Μπέλλιος Γ
  5. 1963
  6. 92-98
    • The target of this study is to explore in depth the assumption that malaria acts as a factor of selection for the maintenacne of the frequency of three inherited red-cell abnormalities. The study focuses on the prefecture of Arta, where, after clinical observations was proved that this particular prefecture is focus of mediterranean anaemia, as well of other forms of anaemia and in the past was infested by malaria.
    • Στόχοι της παρούσας μελέτης είναι να διερευνηθεί σε βάθος η υπόθεση της δράσης της ελονοσίας ως παράγοντας επιλογής για την διατήρηση της συχνότητας των τριών κληρονομικών διαταραχών των ερυθρών αιμοσφαιρίων, δηλ.της μεσογειακής αναιμίας, της δρεπανοκυτταρικής και της μειωμένης δράσης του ενζύμου γλυκο-6-φωσφορική αφυδρογονάση. Η μελέτη συγκεντρώνεται στο νομό Άρτας όπου κατόπιν κλινικών παρατηρήσεων αποδείχθηκε ότι ο συγκεκριμένος νομός είναι εστία μεσογειακής και δρεπανοκυτταρικής αναιμίας και κυαμισμού. Τέλος, το νομό Άρτας στο παρελθόν μάστιζε η ελονοσία.