1. Ψηφιακό τεκμήριο (Άρθρο Πρακτικών)
  2. Άρθρα πρακτικών
  3. Γερμανικά
  4. Mitsopoulos Max K. | Kuhn Othmar | Μητσόπουλος, Μάξιμος Κ. (1897-1968)
  5. 1963
  6. 19-25
    • Stratigraphic study according to which the beds of a reef, found in about 3klm distance east, from the town of Megara, are examined. From the study arose that the in question beds belong to the Lower-Upper Turonian.
    • Στρωματογραφική μελέτη κατά την οποία εξετάζονται τα στρώματα υφάλου, ο οποίος βρέθηκε 3 χλμ. περίπου δυτικά από την πόλη των Μεγάρων. Από την μελέτη προέκυψε ότι κατά τα εν λόγω στρώματα είναι του κατωτέρου-ανωτέρου Τουρωνίου.