ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΕΚ ΡΟΥΔΙΣΤΩΝ ΥΦΑΛΟΥ ΤΟΥ ΑΝΩΤΕΡΟΥ ΤΟΥΡΩΝΙΟΥ ΤΩΝ ΜΕΓΑΡΩΝ

FOR ONE REEF MADE OF RUDISTS, OF THE UPPER TURONIAN, FOUND IN MEGARA (Αγγλική)

  1. Ψηφιακό τεκμήριο (Άρθρο Πρακτικών)
  2. Άρθρα πρακτικών
  3. Γερμανικά
  4. Mitsopoulos Max K. | Kuhn Othmar | Μητσόπουλος, Μάξιμος Κ. (1897-1968)
  5. 1963
  6. 19-25
    • Stratigraphic study according to which the beds of a reef, found in about 3klm distance east, from the town of Megara, are examined. From the study arose that the in question beds belong to the Lower-Upper Turonian.
    • Στρωματογραφική μελέτη κατά την οποία εξετάζονται τα στρώματα υφάλου, ο οποίος βρέθηκε 3 χλμ. περίπου δυτικά από την πόλη των Μεγάρων. Από την μελέτη προέκυψε ότι κατά τα εν λόγω στρώματα είναι του κατωτέρου-ανωτέρου Τουρωνίου.