Ο ΠΡΩΤΟΓΕΝΗΣ ΚΑΡΚΙΝΟΣ ΤΟΥ ΗΠΑΤΟΣ ΕΝ ΕΛΛΑΔΙ

PRIMARY CANCER OF THE LIVER IN GREECE (Αγγλική)

  1. Ψηφιακό τεκμήριο (Άρθρο Πρακτικών)
  2. Άρθρα πρακτικών
  3. Αγγλικά
  4. Τριχόπουλος, Δημήτριος (1938-2014) | Μερίκας, Γεώργιος (1911-1996) | Χατζηγιάννης Στ
  5. 1978
  6. 449-457
    • In the present paper are introduced the main findings of the researches that were carried out by two inquiring teams of Athens University and of the Second Pathological Clinic for Epidemiology and Hygiene, about the primary cancer of the liver in Greece. The results are classified in three categories on the analogy of a) the frequence of emergence of primary cancer of the liver in Greece, b) the relation of P.C of liver with the virus of hepatitis B and c) the possibility of an earlier diagnosis of P.C.of the liver.
    • Στην μελέτη αυτή παρουσιάζονται τα κυριότερα ευρήματα που προήλθαν από έρευνες δύο ερευνητικών ομάδων του Παν/μίου Αθηνών, της Β' Παθολογικής Κλινικής και της Επιδημιολογίας και Υγιεινής, γύρω από τον πρωτογενή καρκίνο του ήπατος στην Ελλάδα. Τα αποτελέσματα αυτά μπορούν αν καταταχθούν σε τρεις κατηγορίες ανάλογα με 1) τη συχνότητα εμφάνισης του πρωτογενή καρκίνου του ήπατος στην Ελλάδα, 2) τη σχέση του Π.Κ.Η με τον ιό της ηπατίτιδας Β, και 3) τη δυνατότητα πρωϊμότερης διάγνωσης του Π.Κ.Η.