ΑΝΤΙΝΑΤΡΙΟΥΡΗΤΙΚΗ ΔΡΑΣΙΣ ΠΡΟΣΤΑΓΛΑΝΔΙΝΩΝ. ΜΕΛΕΤΑΙ ΕΠΙ ΤΟΥ ΚΥΝΟΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΟΥ

ANTINATRIURETIC ACTION OF POSTGLANDINES. STUDIES IN DOG AND MAN (Αγγλική)

  1. Ψηφιακό τεκμήριο (Άρθρο Πρακτικών)
  2. Άρθρα πρακτικών
  3. Αγγλικά
  4. Αιγινήτης, Βασίλειος (1875-1959) | Μερίκας, Γεώργιος (1911-1996) | Μερίκας Ε | Μαγιοπούλου-Συμβουλίδου Ντ | Καράμπασης Θ | Αβραμέα Άννα
  5. 1978
  6. 342-352
    • The object of this study is the exploration of the action of nephric postglandines on the nephric excretion of natrium, under conditions of intravenous spilling of chloronatrium solution. During the holding of the study experiments took place in dogs and men. Dogs were administered intravenously synthetic postglandines A2 and men indomethacine. The results that came up are presented seperately.
    • Μελέτη με αντικείμενο τη διερεύνηση της δράσης των νεφρικών προσταγλανδινών, στην νεφρική απέκκριση του νατρίου, υπό συνθήκες ενδοφλέβιας εγχύσεως χλωρονατριούχου διαλύματος. Κατά την διεξαγωγή της μελέτης, έγιναν πειράματα σε ανθρώπους και σκύλους, χορηγήθηκε δε ενδοφλεβίως συνθετική προσταγλανδίνη Α2 σε σκύλο και από το στόμα ινδομεθακίνη σε άνθρωπο. Τα συμπεράσματα τα οποία προέρχονται από τα πειράματα παρουσιάζονται χωριστά.