ΕΝΑΣ ΝΕΟΣ ΔΕΙΚΤΗΣ ΤΗΣ ΗΛΙΑΚΗΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ

A NEW INDEX OF SOLAR ACTIVITY (Αγγλική)

  1. Ψηφιακό τεκμήριο (Άρθρο Πρακτικών)
  2. Άρθρα πρακτικών
  3. Αγγλικά
  4. Poulakos K | Πουλάκος Κωνσταντίνος | Ξανθάκης Ιωάννης
  5. 1978
  6. 586-307
    • In the present study is introduced a new index of solar activity, for example the index Ia(R) defined with the help of the relation Ia(R)=56-3(18-R)COS2*π/36* R. A comparison of the variation of the new areas index Ia(R) with the variation of the areas index Ia and some other indices of solar activity is shown. A prediction of solar activity for the present sunspot cycle is also given.
    • Στην εργασία αυτή επιζητείται η ανεύρεση ενός νέου δείκτη της ηλιακής δραστηριότητας, ο οποίος αφενός θα παρουσιάζει τα πλεονεκτήματα του δείκτη των εμβαδών Ια, αφετέρου να είναι δυνατός ο γρήγορος υπολογισμός της τιμής. Ο νέος δείκτης της ηλιακής δραστηριότητας είναι ο Ια(R), ο οποίος είναι συνάρτηση της τετραγωνικής ρίζας των αριθμών Wolf, παριστά τον δείκτη των εμβαδών Ια με μια πολύ υψηλή προσέγγιση της τάξης του 92%. Ο νέος δείκτης Ια(R) των εμβαδών των κηλίδων και των πυρσών, η δε συσχέτισή του με άλλους δείκτες ηλιακής δραστηριότητας είναι πολύ υψηλή.