ΠΕΡΙ ΜΙΑΣ ΕΙΚΑΣΙΑΣ ΤΟΥ POINCARE

REMARKS ON HEEGARD SPLITTINGS AND THE POINCARE CONJECTURE (Αγγλική)

  1. Ψηφιακό τεκμήριο (Άρθρο Πρακτικών)
  2. Άρθρα πρακτικών
  3. Αγγλικά
  4. Ρασσιάς Γ.Μ
  5. 1978
  6. 191-196
    • The present paper is referred to remarks and results on the conjecture of Poincare, according to which each solid, three-dimensional multiplicity, without verge and simply related, is uniform to the three-dimensional sphere. The methods that were used for the upper are algebraics.
    • Η μελέτη αυτή αναφέρεται σε ορισμένες παρατηρήσεις και συμπεράσματα πάνω στην εικασία του Poincare, κατά την οποία κάθε συμπαγής, τρισδιάστατη πολλαπλότητα, χωρίς σύνορα και απλά συναφής, είναι ομοιομορφική προς τη τρισδιάστατη σφαίρα. Οι μέθοδοι που εφαρμόστηκαν στην εργασία είναι αλγεβρικές.