Η ΓΕΩΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΕΝΟΤΗΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΑΙΓΑΙΑΚΟΥ ΧΩΡΟΥ

GEOTECTONIC UNITY OF GREEK PENINSULA AND THE AEGEAN AREA (Αγγλική)

  1. Ψηφιακό τεκμήριο (Άρθρο Πρακτικών)
  2. Άρθρα πρακτικών
  3. Αγγλικά
  4. Μουσούλος, Λουκάς (1910-1993) | Μούσουλος Λ | Τσόφλιας Παντελής
  5. 1978
  6. 57-71
    • The paper studies the notion of a turkish geologist who asserted that the greek islands of Aegean and West Asia Minor belong to the same lithospheric table and were developed in the mainland of Greece. According to the research and its results has been indicated that the Aegean table develops appart from the turkish and contains the greater part of greek peninsula, Crete, Rhodes and finally extends from the Ionian Sea till the fringes of West Anatolia.
    • Η μελέτη αποσκοπεί στην διερεύνηση του κατά πόσο ευσταθεί η άποψη Τούρκου γεωλόγου ότι τα ελληνικά νησιά του Αιγαίου ανήκουν μαζί με την Δυτ.Μικρά Ασία στην ίδια λιθοσφαιρική πλάκα και εξελίχθηκαν ανεξάρτητα από την ηπειρωτική Ελλάδα. Βάσει της έρευνας καθώς και των πορισμάτων τουλάχιστον 300 ερευνητών έχει αποδειχθεί ότι η μικρόπλακα του Αιγαίου εξελίσσεται ανεξάρτητα της Τουρκικής και περιλαμβάνει το μεγαλύτερο μέρος της ελληνικής χερσονήσου, την Κρήτη, Ρόδο και τέλος, εκτείνεται από το Ιόνιο Πέλαγος ως τις παρυφές της Δυτ.Ανατολίας.