ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΕΚΦΡΑΣΙΣ ΤΗΣ ΜΕΤΑΒΟΛΗΣ ΤΟΥ ΑΖΙΜΟΥΘΙΟΥ

MATHEMATICAL EXPRESSION OF THE CHANGE IN AZIMUTH (Αγγλική)

  1. Ψηφιακό τεκμήριο (Άρθρο Πρακτικών)
  2. Άρθρα πρακτικών
  3. Ελληνικά
  4. Ξανθάκης Ιωάννης
  5. 1952
  6. 321-329
    • An attempt is made to depict with a mathematical relation the change in azimuth of the meridian circle of the National Observatory of Athens. The maximum of the variation happens during the conversions while the minimum during the equinoxes.
    • Απόπειρα να παρασταθεί από μαθηματική σχέση η μεταβολή του αζιμουθίου του μεσημβρινού κύκλου του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών. Εντοπίζεται ότι τι μέγιστο της μεταβολής συμβαίνει κατά τας τροπάς ενώ το ελάχιστο κατά τας ισημερίας.