ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΜΕΤΑΒΟΛΗΣ ΤΟΥ ΑΖΙΜΟΥΘΙΟΥ ΤΟΥ ΜΕΣΗΜΒΡΙΝΟΥ ΚΥΚΛΟΥ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΑΣΤΕΡΟΣΚΟΠΕΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ

ABOUT THE CHANGE IN AZIMUTH OF THE MERIDIAN CIRCLE OF THE NATIONAL OBSERVATORY OF ATHENS (Αγγλική)

  1. Ψηφιακό τεκμήριο (Άρθρο Πρακτικών)
  2. Άρθρα πρακτικών
  3. Ελληνικά
  4. Ξανθάκης Ιωάννης
  5. 1952
  6. 313-321
    • Appreciation of a study hammered out by the researchers of the National Observatory of Athens, Messrs.Kotsakis and Argyrakos. The study concerned the explanation of the change in azimuth of the meridian circle of the National Observatory of Athens. According to the present study, the conlcusions of the paper of the two researches, mentioned above, don't hold water.
    • Κριτική μελέτη εργασίας των ερευνητών του Αστεροσκοπείου Αθηνών κ.κ.Κωτσάκη και Αργυράκου που σφορούσε την ερμηνεία της μεταβολής του αζιμουθίου του μεσημβρινού κύκλου του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών. Σύμφωνα με την παρούσα μελέτη τα συμπεράσματα της εργασίας των δύο ερευνητών που προαναφέραμε δεν ευσταθούν.