ΠΕΡΙ ΤΩΝ ΘΕΡΜΟΪΟΝΤΙΚΩΝ ΦΑΙΝΟΜΕΝΩΝ ΤΩΝ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΣΠΙΝΘΗΡΩΝ

ABOUT THE THERMO-IONIC PHENOMENA OF THE ELECTRIC SPARKS (Αγγλική)

  1. Ψηφιακό τεκμήριο (Άρθρο Πρακτικών)
  2. Άρθρα πρακτικών
  3. Ελληνικά
  4. Αιγινήτης, Βασίλειος (1875-1959)
  5. 1952
  6. 155-167
    • The purpose of the present paper is to explain the observed thermal phenomena of sparks. The final conclusion confirms Thomson's theory.
    • Σκοπός της εργασίας αυτής είναι η εξήγηση των παρατηρηθέντων θερμαντικών φαινομένων των σπινθήρων. Το γενικό συμπέρασμα είναι η επιβεβαίωση της θεωρίας του I.I.Thomson.