Η ΝΕΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ ΚΑΙ ΤΑ ΒΥΖΑΝΤΙΝΑ ΕΘΙΜΑ

THE MODERN GREEK LANGUAGE AND THE BYZANTINE CUSTOMS (Αγγλική)

  1. Ψηφιακό τεκμήριο (Άρθρο Πρακτικών)
  2. Άρθρα πρακτικών
  3. Ελληνικά
  4. Κουκουλές, Φαίδων (1881-1956)
  5. 1952
  6. 37-48
    • A retrospection is made to the modern greek language and byzantine customs from the historical, bibliological art's or manners and customs and culture's point of view. It is made necessary to study the Byzantine world, the political history, the institutions and art of Byzantium which form an excellent reference book for the understanding of the life of Byzantines.
    • Γίνεται ανασκόπηση της νέας ελληνικής γλώσσας και των βυζαντινών εθίμων, από απόψεως ιστορικής, φιλολογικής, τέχνης ή ηθών και εθίμων και πολιτισμού. Καθίσταται αναγκαίο να μελετηθεί ο Βυζαντινός κόσμος, η πολιτική ιστορία, οι θεσμοί και η τέχνη του Βυζαντίου, που αποτελούν άριστο βοήθημα προς κατανόηση του βίου των Βυζαντινών.