Η ΕΞΕΛΙΞΙΣ ΤΗΣ ΑΣΤΡΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΤΑ ΤΑ ΜΕΤΑΠΟΛΕΜΙΚΑ ΕΤΗ

THE EVOLUTION OF ASTRONOMY IN THE POST-WAR YEARS (Αγγλική)

  1. Ψηφιακό τεκμήριο (Άρθρο Πρακτικών)
  2. Άρθρα πρακτικών
  3. Ελληνικά
  4. Ξανθάκης Ιωάννης
  5. 1964
  6. 487-504
    • The President of the Academy of Athens, with the present speech deals with the Astronomy's evolution in the post-war period. In particular he made a brief retrospection and then he explained his theory having as an axis the assumption that most of the stars are bright because of released energy from hydrogen's syntexis to helium.
    • Ο Πρόεδρος της Ακαδημίας Αθηνών, με την παρούσα ομιλία του πραγματεύεται με την εξέλιξη της Αστρονομίας κατά την μεταπολεμική περίοδο. Συγκεκριμένα κάνει μια σύντομη ιστορική αναδρομή και αναπτύσσει την θεωρία του έχοντας ως άξονα την υπόθεση ότι τα περισσότερα αστέρια λάμπουν λόγω της απελευθέρωσης ενέργειας από την σύντηξη του υδρογόνου προς ήλιον.