Η ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΙΣ ΥΠΕΡΙΩΔΟΥΣ ΦΑΣΜΑΤΟΦΩΤΟΜΕΤΡΙΑΣ ΒΡΑΧΕΩΝ ΚΥΜΑΤΩΝ ΕΙΣ ΤΗΝ ΑΝΑΛΥΣΙΝ ΤΩΝ ΕΛΑΙΟΛΑΔΩΝ

APPLICATION OF SHORT WAVE ULTRAVIOLET SPECTROPHOTOMETRY TO THE ANALYSIS OF OLIVE OILS (Αγγλική)

  1. Ψηφιακό τεκμήριο (Άρθρο Πρακτικών)
  2. Άρθρα πρακτικών
  3. Αγγλικά
  4. Ninnis Lys.N | Νίννης Λυσ.Ν | Νίννη Μαρία Λ
  5. 1964
  6. 473-481
    • One new method is announced which is proper for the detection of adulterations of the olive oil. The method that is expounded is not only confined, like the rest of the methods of ultraviolet spectrophotometry, in the controling of the purity of the good quality of olive oil but it can be used as a general method for the analysis of all kinds of olive oil.
    • Παρουσίαση μιας μεθόδου κατάλληλης για την ανίχνευση των μέσω σπορελάιων νοθεύσεων του ελαιολάδου. Η μέθοδος η οποία αναπτύσσεται δεν περιορίζεται, όπως οι άλλες μέθοδοι υπεριώδους φασματοφωτομετρίας, μόνο στον έλεγχο της καθαρότητας της καλής ποιότητας ελαιολάδου αλλά μπορεί να χρησιμοποιηθεί σαν μια γενική μέθοδος για την ανάλυση όλων των ειδών ελαιολάδου.