ΠΕΡΙ ΤΟΥ ΕΝΤΟΠΙΣΜΟΥ ΤΩΝ ΡΙΖΩΝ ΤΩΝ ΠΟΛΥΩΝΥΜΩΝ

ON THE LOCALIZATION OF THE ROOTS OF POLYNOMIALS (Αγγλική)

  1. Ψηφιακό τεκμήριο (Άρθρο Πρακτικών)
  2. Άρθρα πρακτικών
  3. Γαλλικά
  4. Νικολακοπούλου-Φερεντίνου Ιωάννα
  5. 1964
  6. 455-468
    • In the present study, the problem of the localization of the roors of polynomials is examined in connection with all these that arose from a paper of Gaas for the localization of the roots of one derivative, of a given polynomial. During the study were used new, simple, substantiating, methods, which achieved interesting results for this serious problem.
    • Στην παρούσα εργασία εξετάζεται το πρόβλημα του εντοπισμού των ριζών των πολυωνύμων σε σχέση με όσα προέκυψαν από εργασία του Gaas για τον εντοπισμό των ριζών της παραγώγου, δοθέντος πολυωνύμου. Κατά την μελέτη χρησιμοποίηθηκαν νέες, απλές, αποδεικτικές μέθοδοι, οι οποίες πέτυχαν ενδιαφέροντα εξαγόμενα για αυτό το σημαντικό πρόβλημα.