ΠΕΡΙ ΤΟΥ ΦΑΣΜΑΤΟΣ ΕΝΌΣ ΑΠΕΙΡΟΥ ΤΑΝΥΣΤΙΚΟΥ ΓΙΝΟΜΕΝΟΥ ΤΟΠΟΛΟΓΙΚΩΝ ΑΛΓΕΒΡΩΝ

ON THE SPECTRUM OF ONE INFITE TANYSTIC PRODUCT OF TOPOLOGICAL ALGEBRAS (Αγγλική)

  1. Ψηφιακό τεκμήριο (Άρθρο Πρακτικών)
  2. Άρθρα πρακτικών
  3. Γαλλικά
  4. Μάλλιος Αναστάσιος
  5. 1964
  6. 450-455
    • One group (not necessarily finite) of regional convex algebras is given, one algebra (regional convex) is defined, infinite tanystic product of the given group and the spectrum of the in question algebra is studied in connection with the spectrums of the algebras of the given group.
    • Δοθείσης μιας οικογένειας (όχι κατ'ανάγκη πεπερασμένης) τοπικώς κυρτών αλγεβρών, ορίζεται μία (τοπικώς κυρτή) άλγεβρα, άπειρο τανυστικό γινόμενο της δοθείσης οικογένειας και μελετάται το φάσμα της εν λόγω άλγεβρας σε σχέση με τα φάσματα των αλγεβρών της δοθείσης οικογένειας.