ΣΥΜΒΟΛΗ ΕΙΣ ΤΗΝ ΓΝΩΣΙΣΝ ΤΩΝ ΕΙΣ ΤΗΝ ΑΡΧΑΙΑΝ ΕΛΛΑΔΑ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΘΕΝΤΩΝ ΜΑΡΜΑΡΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΛΑΤΟΜΕΙΩΝ ΑΥΤΩΝ ΙΙ. ΤΑ ΑΡΧΑΙΑ ΛΑΤΟΜΕΙΑ ΤΟΥ ΚΑΡΥΣΤΙΟΥ ΜΑΡΜΑΡΟΥ

CONTRIBUTION TO THE LEARNING OF THE MARBLES THAT WERE USED IN ANCIENT GREECE AND THEIR QUARRIES. II THE ANCIENT MARBLE-QUARRIES OF KARYSTOS (Αγγλική)

  1. Ψηφιακό τεκμήριο (Άρθρο Πρακτικών)
  2. Άρθρα πρακτικών
  3. Ελληνικά
  4. Παπαγεωργάκης Ιωάννης
  5. 1964
  6. 262-284
    • The study concerns the marble of Karystos which was used a lot in the ancient times and for which there are many written evidences that certify its use for the erection of various erections and monuments. In particular, the study focuses on the marble quarries, for which there aren't many reports.
    • Η μελέτη αφορά το Καρύστιο μάρμαρο το οποίο χρησιμοποίηθηκε στους αρχαίους χρόνους και για το οποίο υπάρχουν πολλές γραπτές μαρτυρίες οι οποίες πιστοποιούν την χρησιμοποίησή του για την ανέγερση διαφόρων οικοδομημάτων και μνημείων. Συγκεκριμένα η μελέτη συγκεντρώνεται στα λατομεία εξόρυξης αυτού του μαρμάρου, για τα οποία δεν υπάρχουν πολλές αναφορές.