ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΕΚΦΡΑΣΙΣ ΤΗΣ ΜΕΓΙΣΤΗΣ ΕΝΤΑΣΕΩΣ ΤΟΥ ΜΑΓΝΗΤΙΚΟΥ ΠΕΔΙΟΥ ΤΩΝ ΗΛΙΑΚΩΝ ΚΗΛΙΔΩΝ

A STUDY OF THE SUNSPOT MAGNETIC FIELD STRENGTHS (Αγγλική)

  1. Ψηφιακό τεκμήριο (Άρθρο Πρακτικών)
  2. Άρθρα πρακτικών
  3. Αγγλικά
  4. Ξανθάκης Ιωάννης
  5. 1964
  6. 229-244
    • In the present paper are studied the prizes of the summations ΣΗΝ and ΣΞ5, where HN and H5 depict the maximum prizes of the intensity of the magnetic filed, which were observed at the Obsevatory of Wilson mountain, for each group of spots lying respectively on the North or South hemisphere of the sun, during each transit through the visible hemisphere of sun.
    • Στην παρούσα εργασία μελετώνται οι τιμές των αθροισμάτων ΣΗΝ και ΣΗS όπου ΗΝ και ΗS παριστούν τις μέγιστες τιμές της εντάσεως του μαγνητικού πεδίου, οι οποίες παρατηρήθηκαν στο Αστ/πείο του όρους Ουίλσων, για κάθε ομάδα κηλίδων που κείτεται αντίστοιχα στο βόρειο ή νότιο ημισφαίριο του Ήλιου, κατά την διάρκεια κάθε διάβασης μέσω ορατού ημισφαιρίου του Ηλίου.