Ο ΠΡΟΤΡΙΑΔΙΚΟΣ ΗΦΑΙΣΤΙΤΗΣ ΓΛΥΦΑΣ ΤΗΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΟΘΡΥΟΣ

THE PROTRIASSIC ANDESITE OF GLYFA REGION AT EASTERN OTHRYS (Αγγλική)

  1. Ψηφιακό τεκμήριο (Άρθρο Πρακτικών)
  2. Άρθρα πρακτικών
  3. Ελληνικά
  4. Αρανίτης Σ
  5. 1964
  6. 219-222
    • The study is referred to the volcanic neoplasm of the Quaternary in the region of Glyfa, at Eastern Othrys, whose discovery caused a great scientific interest. The present study is focused on the fact that near to the in question volcano known as "Achillion's volcano" was found another volcanic center with products analogous to these of the volcano of Achillion.
    • Η μελέτη αναφέρεται στο ηφαιστειακό νεόπλασμα του Τεταρτογενούς στην περιοχή της Γλύφας, της ανατολικής Όθρυος, η ανακάλυψη του οποίου προκάλεσε μεγάλο επιστημονικό ενδιαφέρον. Η παρούσα μελέτη επικεντρώνεται στο γεγονός ότι κοντά στο εν λόγω ηφαίστειο, γνωστό ως "ηφαίστειο του Αχιλλείου", υπήρχε και άλλο ηφαιστειακό κέντρο με προϊόντα ανάλογα με αυτά του ηφαιστείου του Αχιλλείου.