ΣΥΜΒΟΛΗ ΕΙΣ ΤΗΝ ΣΤΡΩΜΑΤΟΓΡΑΦΙΑΝ ΤΗΣ Β.ΗΠΕΙΡΟΥ : ΑΝΕΡΕΥΣΙΣ ΑΜΜΩΝΙΤΟΦΟΡΟΥ ΚΑΤΩΤΕΡΟΥ ΚΡΗΤΙΔΙΚΟΥ ΕΙΣ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗΝ ΙΟΝΙΟΥ ΦΑΣΕΩΣ

CONTRIBUTION TO THE STRATIGRAPHY OF NORTHERN EPIRUS : THE DISCOVERY OF AMMONIPHEROUS LOWER CRETACEAN IN THE AREA OF IONIAN PHASE (Αγγλική)

  1. Ψηφιακό τεκμήριο (Άρθρο Πρακτικών)
  2. Άρθρα πρακτικών
  3. Γερμανικά
  4. Patzelt Gerald
  5. 1964
  6. 167-181
    • The study is referred to a visit that the author made to the ammonipherous deposits of Liasion of the Adriatic-Ionian zone, where he succeeded in finding into the liasian beds of Lefkada and in particular over the village St.Elias, in the classic appearance of Anavrysada, one depostis of fossil fishes which were found in dispersion. These relics looked alike the fossiliferous deposit of the Liasion of Suavia.
    • Η μελέτη αφορά επίσκεψη του συγγραφέα σε αμμωνιτοφόρα κοιτάσματα του Λιασίου της Αδριατικοϊονίου ζώνης, όπου πέτυχε να βρει μέσα στα λιάσια στρώματα της Λευκάδας και συγκεκριμένα πάνω από το χωριό Αγ.Ηλίας, στην κλασσική εμφάνιση της Αναβρυσάδας, ένα κοίτασμα ιχθύων απολιθωμένων τα οποία βρίσκονταν διάσπαρτα. Τα λείψανα αυτά μοιάζουν πολύ προς το απολιθωματοφόρο κοίτασμα του Λιασίου της Σουαβίας.