Η ΔΡΑΣΤΙΚΟΤΗΣ ΤΗΣ ΟΞΙΝΟΥ ΦΩΣΦΑΤΑΣΗΣ ΤΩΝ ΕΡΥΘΡΟΚΥΤΤΑΡΩΝ ΕΠΙ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΜΕΙΩΣΙΝ ΤΗΣ ΔΡΑΣΕΩΣ ΤΗΣ ΓΛΥΚΟΖΟ-6-ΦΩΣΦΟΡΙΚΗΣ ΑΦΥΔΡΟΓΟΝΑΣΗΣ

RED CELL ACID PHOSPHATASE ACTIVITY LEVELS IN NORMAL AND G-6-PD DEFICIEND INDIVIDUALS (Αγγλική)

  1. Ψηφιακό τεκμήριο (Άρθρο Πρακτικών)
  2. Άρθρα πρακτικών
  3. Ελληνικά
  4. Χωρέμης, Κωνσταντίνος Β. (1898-1966) | Ζάννου-Μαριολέα Λ. | Καττάμης Χρ. | Παπαφίλης Αν | Χαϊδάς Αθ
  5. 1964
  6. 95-103
    • Red cell acid phosphatase and G-6-PD activity levels who have been investigated on a total of 256 individuals were divided in five groups. From the results of this investigation it is clear that red cell acid phosphatase activity is decreased as a rule in G-6-PD activity. Nevertheless acid phosphatase levels were not directly related to G-6-PD levels, while a small percentage of G-6-PD deficient individuals had acid phosphatase values with low normal limits.
    • Η παρούσα εργασία αφορά την όξινη φωσφατάση των ερυθρών αιμοσφαιρίων η οποία και μελετήθηκε σε φυσιολογικά άτομα καθώς και σε άτομα στα οποία τη δράση του ενζύμου G-6-PD είναι μειωμένη ή ελλειπής. Η όξινη φωσφατάση βρέθηκε ελαττωμένη στο 88% των ασθενών με κυαμισμό κατά την διάρκεια της οξείας φάσεως, στο 68% ανδρών με έλλειψη της G-6-PD οι οποίοι δεν είχαν ιστορικό κυαμισμού και στο 75% των μητέρων, ανδρών ασθενών με κυαμισμό, οι οποίες ήταν ετεροζυγώτες όσον αφορά την δράση της G-6-PD. Η διαφορά συχνότητας ελαττωμένης φωσφατάσης, μεταξύ ασθενών με κυαμισμό και ευαίασθητων χωρίς ιστορικό κυαμισμού, είναι πιθανώς σημαντική, πιθανολογούσα την ανάγκη συνύπαρξης των δύο ενζυμικών διαταραχών δια την εμφάνιση της νόσου.