ΕΡΕΥΝΑΙ ΕΠΙ ΤΗΣ ΔΙΑΤΑΡΑΧΗΣ ΤΟΥ ΜΕΤΑΒΟΛΙΣΜΟΥ ΤΗΣ ΤΥΡΟΣΙΝΗΣ ΚΑTA ΤΟΝ ΡΕΥΜΑΤΙΚΟΝ ΠΥΡΕΤΟΝ ΚΑΙ ΤΑΣ ΝΟΣΟΥΣ ΤΟΥ ΚΟΛΛΑΓΟΝΟΥ. ΑΠΕΚΚΡΙΣΙΣ ΔΙΫΔΡΟΞΥΦΑΙΝΥΛΑΛΑΝΙΝΗΣ (DOPA)

STUDIES ON THE DEVIATION OF TYROSINE METABOLISM IN RHEUMATIC FEVER AND COLLAGEN DISEASES. URINARY EXCRETION OF DIHYDROXYPHENYLALANINE (DOPA) (Αγγλική)

  1. Ψηφιακό τεκμήριο (Άρθρο Πρακτικών)
  2. Άρθρα πρακτικών
  3. Ελληνικά
  4. Danelatos-Athanasiades K | Χωρέμης, Κωνσταντίνος Β. (1898-1966) | Αγαθόπουλος Αν | Κωνστάντσας Ν | Δανελάτου-Αθανασιάδου Κ
  5. 1964
  6. 91-95
    • In 19 cases of rheumatic fever and other collagen diseases a more frequent urinary excretion of increased quantities of DOPA, as compared to 10 control cases was observed. 3-methoxy-hydroxy phenyllactic acid has been synthesized and its chromatographic behaviour and chemical reactions compared to those of the natural compound which had been found in the urine of patients suffering from rheumatic fever or other collagen diseases. 5-methoxytryptophane was encountered in most chromatograms of urinary indole compounds from the same patients.
    • Η μελέτη βασίζεται σε έρευνες κατά τις οποίες επιβεβαιώνεται η ταυτότητα του βανιλλογαλακτικού οξέος καθώς και η σε αυξημένα ποσά απέκκριση, μέσω των ούρων, διϋδροξυφαινυλαλανίνης (DOPA) κατά τον ρευματικό πυρετό. Επίσης, η χρωματογράφηση των μεταβολικών προϊόντων της τρυπτοφάνης (ενώσεων του ινδολίου) στα ούρα, παρείχε ενδείξεις για αυξημένη απέκκριση 5-μεθοξυ-τρυπτοφάνης, εύρημα και από τα ευρήματα άλλων ερευνητών.