ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΙΣ ΒΙΒΛΙΟΥ

PRESENTATION OF BOOK (Αγγλική)

  1. Ψηφιακό τεκμήριο (Άρθρο Πρακτικών)
  2. Άρθρα πρακτικών
  3. Ελληνικά
  4. Ξανθάκης Ιωάννης
  5. 1966
  6. 214-215
    • The Academician Mr.Sp.Marinatos presented the book of Mr.V.Karageorgis with the title "Nouveaux Documents poyr l'etude du Bronze Recent a Chypre". The book is referred ot graves as well findings of civilization which belong to the Post-Cyprian I and Post-Cyprian II era, where the Mycenean element was strong.
    • Ο Ακαδημαϊκός κ.Σπ.Μαρινάτος παρουσιάζει το βιβλίο του κ.Β.Καραγεώργη "Nouveau Documents pour l'etude du Bronze Recent a Chypre" το οποίο παρουσιάζει τάφους και άλλα ευρήματα πολιτισμού, που ανήκουν στην Υστεροκυπριακή Ι και Υστεροκυπριακή ΙΙ εποχή, στα οποία είναι έντονο το Μυκηναϊκό στοιχείο.