ΠΛΑΤΩΝΟΣ ΠΟΛΙΤΙΚΑ. ΙΙ. ΟΙ ΑΡΧΟΝΤΕΣ ΚΑΙ ΟΙ ΝΟΜΟΙ

PALTO'S STATESMANSHIP. II. THE SOVEREIGNS AND THE LAWS (Αγγλική)

  1. Ψηφιακό τεκμήριο (Άρθρο Πρακτικών)
  2. Άρθρα πρακτικών
  3. Ελληνικά
  4. Τσάτσος, Κωνσταντίνος (1899-1987)
  5. 1966
  6. 187-213
    • This speech deals with Plato's views as regards politics and justice, as an essential deed for the social function. Politics is the method for realizing the purpose of justice.
    • Η ομιλία αυτή πραγματεύεται τις θέσεις του Πλάτωνα σχετικά με την πολιτική και την δικαιοσύνη, που τις θεωρεί απαραίτητο αγαθό για την κοινωνική λειτουργία. Πολιτική είναι η μέθοδος πραγματοποίησης του σκοπού της δικαιοσύνης.